Przygody wesołego Kokota - konkurs na napisanie bajki dla dzieci

2020-05-06

Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku, Rada Dzielnicy Kłokocin oraz nasze przedszkole serdecznie zapraszają od udziału w konkursie na napisanie bajki dla dzieci. Szczegóły w regulaminie poniżej.

 

Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci

„Przygody wesołego Kokota”

 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady Konkursu „Przygody wesołego Kokota” zwanego „Konkursem” na napisanie bajki dla dzieci.

2. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawowa nr 19 w Rybniku, Przedszkole nr 21 w Rybniku i Radę Dzielnicy Kłokocina.

3. Cele Konkursu:

  • wyłonienie 20 najlepszych bajek dla dzieci, które zostaną zebrane w tomik,
  • propagowanie dzielnicy Rybnika – Kłokocin,
  • kształtowanie trwałych więzi z „małą ojczyzną” i świadomości własnych korzeni,
  • poznawanie kultury i tradycji swojego miejsca zamieszkania.

 

II. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma zasięg lokalny z przeznaczeniem dla mieszkańców dzielnicy Rybnika - Kłokocina.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, bez względu na wiek (zachęcamy do rodzinnego tworzenia bajek).

3. Każdy uczestnik może przesłać bajkę konkursową, nie publikowaną wcześniej oraz nie biorącą udziału w innych konkursach (dopuszczalne są: jedna indywidualna bajka oraz jedna bajka napisana rodzinnie).

4. Zgłoszenie bajki do Konkursu może dokonać tylko jej autor.

5. Do Konkursu mogą przystąpić również pracownicy szkoły, przedszkola, członkowie Rady Dzielnicy Kłokocin, a także członkowie ich rodziny.

 

III. Zasady konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.05.2020 r. i trwa do 15.06.2020 r.

2. Konkurs polega na wybraniu przez komisję konkursową wskazaną przez organizatorów 20 najciekawszych bajek, które zostaną zebrane we wspólny tomik pt, „Przygody wesołego Kokota”.

3. Komisja konkursowa dokona wyboru spośród wszystkich nadesłanych bajek, które spełniają wymagania konkursowe.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu bajki, która narusza regulamin.

 

IV. Wytyczne dotyczące bajki

1. Organizatorzy zastrzegają, że bajka musi być skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

2. Utwór musi być napisany w języku polskim (dopuszczalna jest gwara śląska).

3. Nadesłane bajki ocenia komisja konkursowa według przykładowych kryteriów:

ciekawy, oryginalny pomysł i wyrazisty morał.

 

V. Zasady przesyłania pracy

1. Praca konkursowa musi zostać nadesłana w terminie ustalonym przez organizatorów do 15.06.2020 r.

2. Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy: klokocin19@wp.pl wpisując
w temacie wiadomości: imię i nazwisko autora bajki.

3. Praca musi zostać nadesłana w formacie umożliwiającym jej edycję na potrzeby organizatorów konkursu.

 

VI. Nagrody

1. W Konkursie zostanie nagrodzonych dwudziestu autorów najciekawszych bajek wybranych przez komisję konkursową.

2. Pierwszą i główną nagrodą przyznaną autorom 20 najciekawszym prac konkursowych
jest umieszczenie bajki w tomiku wraz z imieniem i nazwiskiem autora.

3. Dodatkowo organizatorzy Konkursu przewiduje następujące nagrody:

a) upominki książkowe bony do księgarni

b) upominki rzeczowe.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszenie na stronie organizatora 14 dni od ostatniego możliwego dnia przesyłania bajki.

5. Nagrody zostaną przekazane w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników przez organizatorów Konkursu.

 

VII. Prawa autorskie

1. Przesłanie zgłoszenia organizatorom Konkursu jest równoznaczne z tym, że uczestnik konkursu zgadza się na nieodpłatne przeniesienie praw autorskich.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych modyfikacji bajki,
z poszanowaniem oryginalnej formy.

 

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w regulaminie i jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.

3. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)

4. Sprawy sporne prowadzi i rozstrzyga komisja konkursowa.

 

 

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach