Informujemy, że od 04.03.2024 rusza nabór do rybnickich przedszkoli. Poniżej znajduje się zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22.01.2024 r. z terminami postepowania rekrutacyjnego a także zasady naboru do przedszkoli. Proszę o zapoznanie się z dokumentami, które znajdują się poniżej.Ponadto informujemy, że od 04 marca 2024 r. godz. 8:00 do 15 marca 2024 r. do godz. 12:00 będzie trwała rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Wnioski wraz z załącznikami są zamieszczone od 04.03.2024 godz.8.00 na stronie naborowej dla rodziców pod adresem:  www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Prosimy, aby we wniosku były wypełnione wszystkie pola, nie tylko te, które są wymagane.
Proszę najpierw zapoznać się z informacjami dla rodziców i dokumentami z witryny naborowej, w celu uniknięcia błędów przy wypełnianiu.
Wypełniony i wydrukowany wniosek, podpisany przez oboje rodziców/opiekunów wraz z załącznikami (oświadczeniami/dokumentami) należy składać w siedzibie przedszkola.

Najważniejsze informacje:


1. Zapisów dokonujemy poprzez wypełnienie wniosku na stronie internetowej
www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl
2. Bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Rybnika.
3. Rodzice mogą (i powinni) wybrać 3 przedszkola.
4. Nie ma znaczenia kolejność logowania w systemie.
5. Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
6. Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, co nie znaczy, że miejsce dla dziecka musi znaleźć się w przedszkolu wybranym przez rodzica na pierwszym miejscu.
7. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać objęte wychowaniem przedszkolnym w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W związku z powyższym, dzieci te będą objęte dopiero rekrutacją uzupełniającą (po zapewnieniu miejsc dzieciom w wieku od 6 do 3 lat). Dotyczy to dzieci urodzonych pomiędzy 1 stycznia a 28 lutego 2021 roku.
8. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, najpierw brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość:
* wielodzietność rodziny kandydata,
* niepełnosprawność kandydata,
* niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
* niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
* niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
* samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
* objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Następnie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miasta:

a) kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują/uczą się w trybie dziennym, oraz kandydat samotnie wychowywany w rodzinie, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub studiuje/uczy się w trybie dziennym
b) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i potwierdziło wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola,
c) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola,
d) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza lub kandyduje do szkoły podstawowej w obwodzie której znajduje się przedszkole wskazane na pierwszym miejscu listy preferencji,
e) kandydat, w stosunku do którego na pierwszym miejscu listy preferencji wskazano przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata,
f) kandydat, którego rodzeństwo do 31 grudnia roku rekrutacji, nie będzie miało ukończonych 18 lat.

Proszę pamiętać: Wybieramy trzy przedszkola!

Szczegółowe zasady i harmonogram naboru do przedszkola oraz wzór oświadczenia dla rodziców znajdują się w plikach poniżej:


 

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rodzice dzieci, które będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w naszej placówce w roku szkolnym 2024/2025, proszeni są o złożenie deklaracji w terminie od 12.02.2024r. do 23.02.2024r.

Deklarację można pobrać w przedszkolu u pani intendentki lub ze strony internetowej przedszkola w plikach dostępnych poniżej.

Deklarację prosimy dostarczyć do przedszkola lub przesłać drogą mailową (skan lub zdjęcie dokumentu) na adres: przedszkole21klokocin@wp.pl

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach