Konkurs ,,Ozdoba choinkowa"

2020-12-01

Wspólnie z Radą Dzielnicy, Szkołą Podstawową nr 19 w Rybniku i Stowarzyszeniem Korzenie.pl zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie ozdoby choinkowej.

Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej:

Regulamin konkursu plastycznego ,,Ozdoba choinkowa”

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady konkursu plastycznego ,,Ozdoba choinkowa” (zwanego dalej ,,konkursem”).
 2. Konkurs jest organizowany przez Radę Dzielnicy Kłokocin, Szkołę Podstawową nr 19 w Rybniku, Przedszkole nr 21 w Rybniku i Stowarzyszenie Korzenie.pl w Rybniku (zwani dalej ,,organizatorami”).
 3. Zadaniem konkursu jest przygotowanie ozdób choinkowych, którymi w okresie świątecznym udekorowana zostanie choinka na terenie Centrum Aktywności Lokalnej.

Cele konkursu:

- integracja i aktywizacja lokalnej społeczności,

- poznawanie i kultywowanie świątecznych tradycji,

- rozwijanie uzdolnień plastycznych i kreatywnego myślenia,

- kształtowanie postaw proekologicznych,

- promocja Centrum Aktywności Lokalnej.

 1. Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu ,,Ze śląskim smakiem… w CAL” współfinansowanego przez Miasto Rybnik.
 2. Konkurs trwa od 27.11.2020r. do 15.12.2020r.
 3. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji związanych z konkursem są: Maria Stachowicz-Polak, tel. 601557296 e-mail: klokocin19@wp.pl i Justyna Hanusek, tel. 607513447, e-mail: przedszkole21klokocin@wp.pl

II. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy dzielnicy Kłokocin, bez względu na wiek.
 2. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę, która wcześniej nie brała udziału w innych konkursach.
 3. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane dowolną techniką plastyczną i z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Mile widziane są elementy ekologiczne użyte do wykonania ozdób.
 4. Wielkość i waga ozdoby powinny umożliwić swobodne umieszczenie pracy na gałązce choinki. Każda ozdoba powinna być zaopatrzona w zawieszkę.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie organizatorom pracy konkursowej wraz z dołączoną metryczką wypełnioną zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

III. Zasady konkursu

 1. Do rozstrzygnięcia konkursu powołana zostanie przez organizatorów komisja konkursowa.
 2. Konkurs polega na wybraniu przez komisję konkursową najciekawszych ozdób choinkowych. Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: pomysłowość, estetykę, walory artystyczne, samodzielność wykonania.
 3. Dla zwycięzców konkursu przewiduje się nagrody rzeczowe.
 4. Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie CAL Kłokocin na facebooku oraz w budynku Centrum Aktywności Lokalnej.

IV. Prawa autorskie

 1. Dostarczenie ozdoby choinkowej organizatorom jest równoznaczne z nieodpłatnym przejęciem przez nich praw autorskich do pracy z możliwością wykorzystania dla własnych potrzeb.
 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszone prace wykonane zostały osobiście.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

V. Postanowienia końcowe

 1. Osoby zgłaszające się do konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień regulaminu.
 3. Prace należy dostarczyć do 15.12.2020r. do Szkoły Podstawowej nr 19 w Rybniku, ul. Włościańska 39e, 44-251 Rybnik lub do Przedszkola nr 21 Rybniku, ul. Bracka 9, 44-251 Rybnik w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Załącznik nr 1

Konkurs plastyczny ,,Ozdoba choinkowa”

Imię i nazwisko autora pracy:

 

Telefon kontaktowy:

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/-łem się z regulaminem konkursu.

 

 ................................................                         ..........................................................

            miejsce i data                                                  podpis uczestnika konkursu

                                                                                  lub rodzica/opiekuna prawnego

                                                                              (w przypadku osób niepełnoletnich)

 

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach