Konkurs plastyczny pt. "Polski żołnierz w oczach dzieci"

2021-10-27

Organizatorem konkurs plastycznego jest Przedszkole nr 21 w Rybniku

Cele konkursu:

- promocja postaw patriotycznych,

- zwrócenie uwagi dzieci oraz ich rodziców na etos żołnierza polskiego,

- zainteresowanie dzieci wyrażaniem emocji poprzez aktywność plastyczną,

- prezentacja możliwości twórczych dzieci w dziedzinie plastyki oraz wymiana doświadczeń i poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik.

Temat prac:

Postrzeganie oczami dzieci Polskiego żołnierza.

Warunki uczestnictwa:

Adresaci konkursu: dzieci w wieku 3–6 lat

I kategoria : dzieci w wieku 3-4 lat

II kategoria: dzieci w wieku 5-6 lat

1.Praca płaska, technika dowolna, format A4. Nie używamy materiałów sypkich.

2.Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace indywidualne.

3.Każda praca powinna posiadać metryczkę zamieszczoną z tyłu: imię i nazwisko dziecka, wiek.

4.Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do prezentacji prac na wystawie w naszej placówce.

5.Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

6.Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody w każdej kategorii wiekowej I, II, III miejsce.

7.Prace konkursowe będą oceniane pod względem samodzielności, estetyki, pomysłowości oraz zgodności z tematyką konkursową.Komisję konkursową powołuje organizator.

8.Prace należy dostarczyć do dnia 05.11.2021 r. do wychowawcy.

9.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.11.2021r. podczas wizyty żołnierza z WKU Rybnik.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach